BEBERAPA CERITA PALSU SEKITAR PERISTIWA MUAKHAT(Antaranya Cerita Persaudaraan Di Antara Nabi s.a.w. Dan Saidina Ali)

Oleh: Maulana Muhammad `Asri Yusuff

(Saringan oleh : https://darulkautsar.wordpress.com/)

Peristiwa ‘muakhat’ ialah ikatan persaudaraan yang dijalinkan oleh Nabi s.a.w di antara Sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar.

Ibnu Ishaq menulis: Rasulullah s.a.w mempersaudarakan di antara Sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka Baginda s.a.w bersabda mengikut apa yang sampai kepada kami dan kami berlindung dengan Allah s.w.t dari mengatakan atas nama Nabi sesuatu yang tidak diucapkannya, “Bersaudaralah kamu kerana Allah dua-dua orang”. Kemudian Baginda s.a.w memegang tangan Ali seraya berkata, “Ini saudaraku”. Rasulullah adalah penghulu sekalian Rasul, ikutan orang-orang bertaqwa dan pesuruh Tuhan Semesta Alam yang tidak mempunyai bandingan dan tandingan dari kalangan hambaNya, dengan ini menjadi saudara kepada Ali bin Abi Thalib. Hamzah bin Abdul Muttalib Singa Allah dan Singa RasulNya dan bapa saudara Rasulullah s.a.w. menjadi saudara kepada Zaid bin Haritsah, hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah s.a.w. Kepadanyalah Hamzah berpesan pada hari peperangan Uhud, sekiranya beliau gugur dalam peperangan itu. Ja’far bin Abli Thalib, Zuljanahain (yang mempunyai dua sayap yang terbang di dalam syurga) menjadi saudara kepada Muadz bin Jabal. (Lihat Sirah Ibnu Ishaq m/s 234, Sirah Ibnu Hisyam jilid 2 m/s 108 – 110)

Cerita dari Ibnu Ishaq ini perlu dinilai semula dan diuji dengan neraca riwayat dan dirayat untuk menentukan kesahihannya. Oleh kerana Ibnu Ishaq tidak mengemukakan sanadnya (dan untuk menggantikan ‘sanad’ dia telah bersumpah dengan nama Allah bahawa apa yang diceritakannya adalah sesungguhnya dari Rasullullah s.a.w!) maka kita akan menilainya menggunakan kaedah dirayah sebagaimana berikut:

(i) Jalinan persaudaraan yang dianjurkan oleh Nabi s.a.w di antara sahabat Muhajirin dan Ansar itu adalah dengan maksud supaya Sahabat – sahabat Muhajirin tidak kesepian dan bersedih hati kerana perpisahan dengan ahli keluarga dan sanak-saudaranya di Makkah selain dari untuk sama-sama berganding bahu, bantu-membantu terutamanya dalam memberikan peluang pekerjaan dan mewujudkan kesempatan-kesempatan untuk hidup berdikari bagi Muhajirin. Tetapi dalam riwayat ini kita melihat beberapa orang Muhajir telah dipersaudarakan Nabi s.a.w. dengan Muhajir juga termasuklah diri Baginda s.a.w. sendiri yang telah bersaudara dengan Sayyidina Ali. Apa perlunya Rasulullah s.a.w. bersaudara dengan Sayyidina Ali kerana sememangnya Baginda s.a.w mempunyai pertalian darah dengan Sayyidina Ali selain dari telah memelihara Ali semenjak kecilnya lagi. Rasulullah s.a.w dengan kedudukannya tidak memerlukan ‘persaudaraan’ dalam konteks supaya boleh hidup berdikari atau mendapat pekerjaan untuk hidup. Ikatan persaudaraan yang sebegini sebenarnya menjatuhkan martabat Baginda s.a.w. sebagai nabi Allah!

Ketika menyebutkan kelebihan-kelebihan Rasulullah s.a.w sebagai penghulu sekalian Rasul, Rasulullah s.a.w ikutan orang-orang bertaqwa dan seterusnya tidak lain kerana untuk menyatakan kelebihan Sayyidina Ali itu sendiri kerana tentunya seorang yang dipilih sebagai saudara oleh Rasulullah s.a.w adalah seorang yang cukup istimewa dan tiada tolok bandingnya.

Persaudaraan Nabi s.a.w dengan Sayyidina Ali ditolak oleh para ulama’ dan mereka menganggapnya tidak sahih kerana persaudaraan yang diadakan itu adalah di antara Muhajirin dengan Ansar supaya terjalin kasih sayang di antara mereka, justeru itu persaudaraan Nabi s.a.w dengan Sayyidina Ali begitu juga persaudaraan di antara Muhajirin dengan Muhajirin yang lain sama seperti persaudaraan Hamzah dan Zaid adalah suatu yang tidak berfaedah, begitu juga persaudaraan antara Muaz bin Jabal dengan Ja’far.

ii) Seterusnya Ibnu Ishaq menyebutkan persaudaraan yang dijalinkan di antara Hamzah dengan Zaid bin Haritsah sedangkan mereka berdua ini juga dari kalangan Muhajirin. Untuk apa pula dipersaudarakan mereka berdua? Mungkin Ibnu Ishaq cuba memintas lintasan fikiran kita yang mungkin ragu dengan ikatan persaudaraan di antara Nabi s.a.w dengan Sayyidina Ali padahal mereka berdua adalah Muhajirin. Untuk menenangkan kita, sengaja Ibnu Ishaq mempersaudarakan Hamzah dan Zaid bin Haritsah. Bukankah mereka berdua itu juga dari kalangan Muhajirin?

(iii) Dalam riwayat tersebut di atas, Ja’far bin Abi Thalib telah dipersaudarakan dengan Muadz bin Jabal. Bagaimana mungkin Nabi s.a.w mempersaudarakan Ja’far dengan Muadz kerana Ja’far telah berhijrah ke Habsyah pada tahun kelima dari kenabian s.a.w iaitu lapan tahun sebelum Hjirah dan berangkat dari Habsyah ke Madinah pada tahun ketujuh selepas Hijrah (semasa penaklukan Khaibar) sedangkan peristiwa mu’akhat ini berlaku lapan bulan selepas berlakunya Hijrah ke Madinah? Riwayat ini sebenarnya menunjukkan bercelarunya fikiran Ibnu Ishaq ini. Ibnu Katsir membuat komentar terhadap riwayat Ibnu Ishaq ini dengan menulis bahawa keterangan Ibnu Ishaq dalam riwayat ini boleh dipertikaikan. Malah Ibnu Hisham sendiri mempertikaikan cerita ini. (Lihat al-Bidayah Wa an-Nihayah jilid 3 m/s 227)

(iv) Dalam riwayat yang sama juga disebutkan persaudaraan di antara Salman dan Abu Darda’. Ini juga tidak mungkin berlaku kerana di permulaan hijrah Nabi s.a.w. Salman merupakan hamba kepada seorang Yahudi. Selepas memeluk Agama Islam, beliau telah meminta dari tuannya supaya memerdekakan beliau. Tuannya telah meletakkan beberapa syarat yang berat yang mana terpaksa disempurnakan syarat-syarat itu oleh Salman dalam masa empat tahun. Pada tahun yang kelima Hijrah barulah Salman dimerdekakan. Bagaimana mungkin seorang yang terbelenggu dengan belenggu perhambaan itu dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansar pula? Mungkin sekali di sebalik ikatan persaudaraan Salman dengan Abu Darda’ itu adalah agenda Ibnu Ishaq yang tersendiri memandangkan beliau (Salman) adalah orang Farsi. Mengikut dakwaan orang-orang Syi’ah, beliau (Salman) mempunyai ilmu-ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian, malah beliau adalah yang kelima dari 5 orang atau menurut riwayat yang lain ketiga dari 3 orang yang tetap di atas keimanannya selepas kewafatan Nabi s.a.w sedangkan Sahabat-sahabat yang lain telah murtad.

Masalahnya bagaimanakah beliau (Ibnu Ishaq) boleh menerima seorang mukmin sejati seperti Salman dipersaudarakan dengan seorang yang tidak tersenarai dari kalangan yang tetap dengan keimanannya (menurut akidah Syiah) selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.

Seterusnya Zubair bin Awwam dan Abdullah bin Mas’ud adalah di antara yang dipersaudarakan di permulaan hijrah itu dan mereka berdua pun dari kalangan Muhajirin juga !!

(v) Ammar bin Yasir dan Huzaifah merupakan dua orang yang tersenarai di antara Sahabat-sahabat yang dipersaudarakan Nabi s.a.w meskipun kedua-dua mereka  adalah dari golongan Muhajirin.

Hujah-hujah di atas telah membuktikan palsunya riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq itu walaupun di permulaan riwayatnya beliau menegaskan dengan pasti dan penuh yakin bahawa, “Kami berlindung dengan Allah dari mengatakan atas nama Nabi s.a.w sesuatu yang tidak diucapkan oleh baginda.”

HADIS TENTANG PERSAUDARAAN RASULLULLAH DENGAN ALI DALAM SUNAN TIRMIZI DAN MUSTADTRAK HAKIM

Bagaimana pula dengan riwayat yang dikemukakan oleh Tirmidzi dalam Sunannya dan Hakim dalam Mustadraknya? Riwayat ini adalah sebagaimana berikut:

“Dari Ibnu Umar bahawa, “Setelah Rasulullah s.a.w mempersaudarakan Sahabat-sahabat Baginda s.a.w, maka Ali pun datang sambil menangis dan berkata, “Wahai Rasulullah! Engkau telah mempersaudarakan Sahabat-sahabat yang lain tetapi tidak mempersaudarakan saya dengan sesiapapun. Maka Nabi s.a.w. pun bersabda, “Engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat”.  (Lihat Sunan Tirmidzi jilid 2 m/s 236 dan as-Mustadrak jilid 3 m/s 14)

Sebelum membincangkan hadith ini terlebih dahulu perlu disedari oleh kita semua bahawa musuh-musuh Islam di permulaan sejarah Islam telah menggunakan berbagai-bagai cara untuk memecahbelahkan umat Islam di zaman itu. Mereka merancang dengan rapi untuk mengelirukan ummah tentang sejarah awal mereka melalui orang-orang tertentu seperti Ibnu Ishaq dan orang-orang yang menyelinap masuk di kalangan Ahlus Sunnah dan menjadi sebagai perawi mereka.

Pendek kata sukar sekali untuk ditemui suatu kitab yang betul-betul bersih dari puak-puak penyangak ini. Walaupun begitu kita merasa amat bertuah dan berbangga kerana ulama’-ulama’ kita telah meninggalkan pusaka yang amat berguna untuk menilai, mengesan dan menjejaki golongan yang tidak bertanggungjawab ini.

Perawi pertama di dalam hadith yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi ini ialah Hakim bin Jubair yang merupakan seorang dha’if dan Syi’ah. Al-Bukhari berkata, Imam Syu’bah mempertikaikannya. Ahmad berkata bahawa Hakim bin Jubair ialah seorang yang dha’if, munkarul hadith (seorang perawi dha’if yang mana riwayatnya selalu bercanggah dengan riwayat-riwayat perawi-perawi yang tsiqah). An-Nasa’ie berkata, “Dia seorang yang tidak kuat”. Daruquthni menulis, “Dia seorang yang matrukul hadith (seorang yang ditinggalkan hadithnya dan tidak dihiraukan ceritanya). Muadz menceritakan bahawa, “Kami pernah meminta kepada Syu’bah supaya dikemukakannya hadith-hadith Hakim bin Jubair. Dengan permintaan kami itu beliau lantas menjawab, “Dengan mengemukakan hadithnya saya bimbang saya akan masuk neraka”. Fallas berkata, “Bahawa Abdul Rahman bin Mahdi tidak mahu menerima riwayat-riwayatnya dan selalu berkata, “Walaupun riwayat-riwayatnya adalah sedikit, namun kebanyakannya adalah munkar (menyalahi riwayat-riwayat orang yang tsiqah)”. Jauzajani berkata, “Hakim bin Jubair adalah seorang pendusta besar”. Abu Hatim berkata, “Dia seorang yang dhaif dan matrukul hadith selain dari seorang yang melampau dalam fahaman Syi’ahnya”.  (Lihat Mizanu al-I’tidal jilid 1 m/s 583 – 584, Tahzibu at-tahzib jilid 2 m/s 383 dan lain – lain)

Perawi kedua dalam isnad at-Tirmidzi ini ialah Ali bin Qadim Abu al Hasan al-Khuzaa’i al-Kufi. Yahya bin Ma’in mengatakan, “Dia seorang yang dhaif”. Ibnu Adi menulis, “Banyak dari riwayatnya menurut pandangan saya adalah mungkar”. Ibnu Sa’ad juga berkata, “Dia seorang mungkarul hadith dan dia seorang Syi’ah pekat”. (Mizanu al-I’tidal jilid 3 m/s 150)

Perawi terakhir dalam isnad at- Tirmidzi ialah Juma’i bin Umar at-Taimi. Dia telah menukilkan hadith ini dari Abdullah bin Umar.

Imam al-Bukhari menulis tentang Juma’i bin Umar at-Taimi sebagaimana berikut, “Walaupun dia telah mendengar hadith-hadith dari Ibnu Umar dan A’isyah namun ulama’ hadith mempertikaikan riwayat-riwayatnya”. Ibnu Hibban menulis, “Dia seorang Rafidhi (Syi’ah pekat). Dia mereka hadith sesuka hatinya”. Ibnu Numair berkata, “Dia terbilang di antara orang-orang yang paling dusta”. Ibnu ‘Adi pula menulis, “Bahawa cerita yang dikemukakannya adalah mungkar. Kebanyakan riwayat-riwayatnya tidak dikemukakan oleh orang lain”. (Mizanu al-I’tidal jilid 1 m/s 421)

Jelaslah bahawa terkumpul dalam isnad al-Tirmidzi itu tiga orang Syi’ah berturut-turut. Dua daripadanya tertuduh mereka hadith. Perawi-perawi yang tertuduh mereka hadith, riwayat – riwayatnya dihukum maudhu’ dan palsu.

Isnad Hakim pula mengandungi dua orang perawi yang lain iaitu Ishak bin Bishr dan Salim bin Abi Hafsah al-Ijli al-Kufi. Mereka menukilkan dari Jumai’ yang disebut tadi.

(1) Ishak bin Bishr:

Imam Zahabi menulis bahawa Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, Musa bin Harun dan Abu Zura’ah ar-Razi mengatakan dia seorang pendusta besar. Daraquthni menulis bahawa, “Dia terbilang di antara orang-orang yang selalu mereka hadith. Dia seorang pendusta besar dan pereka hadith”. – (Lihat Mizanu al-I’tidal jilid 1 m/s 186, Kitabu ad -Dhu’afa Wa al-Matrukin m.s. 61)

(2) Salim bin Abi Hafsah al-Ijli al-Kufi

Berkenaannya Fallas berkata, “Dia seorang dha’if, seorang Syi’ah pelampau”. Nasa’ie berkata, “Tidak tsiqah”. Ibnu ‘Adi berkata, “Dia tercela kerana fahaman Syia’ahnya yang melampau”. Muhammad bin Bishr al-Abdi menceritakan bahawa, “Saya pernah melihat Salim bin Abi Hafsah – janggutnya sangat panjang tetapi dia sangat bodoh. Dia selalu berkata, “Ingin sekali aku ikut serta dalam setiap peperangan yang dilancarkan oleh Ali Alaihissalam”. Jarir b. Abd. Hamid berkata, “Pernah saya melihat Salim bertawaf Ka’bah sambil mengucapkan talbiah seperti ini, “Labbaika Muhlika Bani Umayyah (Ku sahut seruanMu oh Tuhan yang membinasakan Bani Umayyah)”.

Pernah Umar bin Dzar berkata kepada Salim bin Abi Hafsah, “Engkau telah membunuh Sayyidina Utsman”. Dia bertanya,”Bunuh macam mana?” Umar bin Dzar menjawab, “Bila engkau senang hati dengan pembunuhannya bermakna engkau telah membunuhnya”. Husain bin Ali al Ju’fi menceritakan bahawa, “Saya pernah melihat Salim bin Abi Hafsah. Dia berjanggut panjang dan sangat bodoh. Salim selalu mengucapkan talbiah begini, “Labbaika qaatila Na’tsal (Ku sambut seruanMu wahai Tuhan yang membunuh Na’tsal)”. Na’tsal ialah nama seorang Yahudi di Madinah. Golongan Syi’ah telah memanggil Sayyidina Utsman dengan Na’tsal (seolah-olah mereka mahu mengaitkan Sayyidina Utsman dengan si Yahudi yang jahat itu)

Ali bin al-Madini berkata,”Saya pernah mendengar Jarir bin Abdul Hamid berkata, “Bahawa saya telah meninggalkan riwayat-riwayat Salim kerana dia selalu memusuhi dan menentang orang-orang Sunni bagi pihak Syi’ah”. Ali bin al-Madini berkata, “Orang-orang yang riwayatnya ditinggalkan (kerana Syiahnya) seperti Jarir tentu sekali dia seorang Syi’ah melampau”. Al-Bukhari menulis bahawa, “Dia tidak tsiqah”. – (Kitabu ad-Dhu’afa as-Saghir m/s 36). Khalab bin Hausyab pula menyatakan bahawa, “Dia adalah kepala kepada golongan yang memburuk-burukkan Abu Bakar dan Umar”. (Mizanu al-I’tidal jilid 2 m/s 110)

Sekarang lihat pula apa kata pengarang-pengarang kitab hadith maudhu’ tentang cerita ini :

Muhamamad bin Tahir al-Fattani al-Hindi menulis, “Semua riwayat-riiwayat yang menyatakan Sayyidina Ali telah dipersaudarakan oleh Rasulullah s.a.w dengan dirinya termasuklah riwayat Tirmidzi adalah dha’if” (Lihat Tazkiratu al-Maudhu’aat m.s. 97). Nasiruddin al-Albani menulis bahawa Imam Ibnu Taimiyah ada menulis dalam kitabnya ‘Minhaju as-Sunnah’ bahawa semua riwayat yang menyatakan Ali dipersaudarakan dengan Rasulullah s.a.w. adalah maudhu’. Imam Zahabi juga menulis demikian dalam ‘Mukhtasar Minhaj as-Sunnah’– (Silsillah al-Hadis ad-Dha’ifah Wa al-Maudhu’aat, jilid 1 m.s. 356).

Imam Zahabi dalam Mizan al-I’tidal telah pun menulis bahawa riwayat Jumai’ bin Umair adalah mungkar. Dalam Talkhis Mustadrak pula beliau menulis, “Jumai’ adalah perawi yang tertuduh dan Ishaq bin Bishr al-Kahili adalah seorang yang punah ranah” (Talkhis al-Mustadrak jilid 3 m/s 14)

Apa yang sebenarnya berlaku ialah Sayyidina Ali telah dipersaudarakan oleh Rasulullah s.a.w. dengan Sahl bin Hunaif al-Ansari. Lihatlah apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir, “Muhammad bin Ka’ab al-Qurazi berkata bahawa Ali telah berhijrah setelah keluarnya Rasulullah s.a.w dari Mekah. Rasulullah s.a.w telah memerintahkan supaya beliau membayar hutang-hutang Baginda s.a.w. dan supaya mengembalikan barang-barang simpanan penduduk Mekah yang disimpan oleh Baginda s.a.w. Rasulullah s.a.w memerintahkan beliau supaya mengiringi Baginda s.a.w, setelah menyelesaikan semua perintah-perintah yang tersebut tadi. Selepas berhijrah Nabi s.a.w telah mempersaudarakan beliau dengan Sahl bin Hunaif”.  (al-Bidayah Wan an-Nihaya,h jilid 7 m.s. 224)

Daripada keterangan yang lalu, para pembaca sekalian dapat melihat bahawa perawi-perawi dalam isnad al-Tirmidzi dan Hakim yang meriwayatkan cerita ini sama bulu dan warnanya dengan Ibnu Ishaq.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s